Voorwaarden

1.Definties
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan onder:
1.2 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Go4Hockey en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Go4Hockey.
1.3 “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internetsite www.go4hockey.nl van Go4Hockey.
1.4 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Go4Hockey aangaat.
1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Go4Hockey en Opdrachtgever ter zake van een of meer door Go4Hockey ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 Go4Hockey bekend onder de handelsnaam: “Go4hockey.nl gevestigd te Waddinxveen” en hierna verder te noemen “Go4Hockey”.

2.Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Go4Hockey gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Go4Hockey uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Go4Hockey daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3.Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Go4Hockey zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het Inschrijfformulier aan Go4Hockey heeft geretourneerd.
3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 7 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden.
3.4 Go4Hockey kan een maximaal aantal deelnemers per kamp vaststellen. Dit wordt op de site vermeld. De volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier bij Go4Hockey is doorslaggevend bij het bepalen van het maximum aantal deelnemers.

4.Betaling
4.1 Betaling dient direct plaats te vinden op de website, na het inschrijfformulier. Op dat moment is de inschrijving compleet.
4.2 Als u liever met een andere betalingsmogelijkheid betaald, neem dan gerust even contact met ons op via info@go4hockey.nl
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van Go4Hockey.
4.3 Indien en voor tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt Go4Hockey zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren.

5.Instructies en gedragsregels
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Go4Hockey ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Go4Hockey nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Go4Hockey in sterke mate wordt belemmerd, kan door Go4Hockey (voortzetting van) worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.
5.3 De deelnemer stemt toe dat foto’s gemaakt tijdens het hockeykamp door de staf eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite etc.

6.Aansprakelijkheid van Go4Hockey
6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer. Go4Hockey aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Go4Hockey geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Go4Hockey, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

7.Overmacht/Wijziging/Annulering Go4Hockey
7.1 Indien Go4Hockey door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Go4Hockey gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

7.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 20 deelnemers.

8.Annulering door Opdrachtgever
8.1 Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

8.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
– tot 8 weken voor aanvang 15% van de gehele som;
– vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag voor aanvang 30% van de gehele som;
– vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 5e dag voor aanvang 40% van de gehele som;
– vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van aanvang van het kamp 50% van de gehele som;
– op de dag van aanvang of later wordt de totale som in rekening gebracht.

9.Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10. Bij bijzondere weeromstandigheden kan Go4Hockey een aangepast programma opstellen (gewijzigende tijden)
10.1 Indien de temperatuur boven 30 graden komt dan hanteren wij een tropenrooster. 
10.2 Indien er storm en/of onweer is, dan passen we het programma op maat aan. 

11. Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Omdat u bekend bent in onze adminstratie bewaren wij algemene persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres) van u in ons administratiesysteem  
11.1 Algemene gegevens: een paar keer per jaar sturen wij een nieuwsbrief. Hiervoor is uw e-maildres in een bestand opgenomen. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven.
11.2 Deel Go4Hockey uw gegevens met derden?: Nee, Go4Hockey deelt uw gegevens niet met andere partijen, dan de partijen die direct verantwoordelijk zijn voor adminstratieve handelingen. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld, verkockt of op welke wijze dan ook commercieel met derden gedeeld.
11.3 Wie kunnen deze gegevens inzien? Deze gegevens kunnen alleen worden ingezien door medewerkers van Go4Hockey.
11.4 Wilt u dat uw gegevens uit ons bestand worden verwijderd of gewijzigd?: U ontvangt nieuwsbrief om u te wijzen op uw recht om uw gegevens te verwijferen of te wijzigen. Als u de gegevens wilt verwijderen of wijzigen dan kunt aangeven door een mail te sturen naar info@go4hockey.nl Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen dan vindt u onderaan elke nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Activiteiten

Aug 19
Driedaagse E/D - Zomervakantie

Dit vindt plaats op NHC de IJssel

Aug 24
(VOL) Vierdaagse E/D - Zomervakantie (VOL)

Dit vindt plaats op HC Rijnvliet - VOL

Sep 16
Fun4Hockey woensdag

Dit vindt plaats op Health & Sports Club Westduin

Sep 18
Fun4Hockey vrijdag

Dit vindt plaats op Health & Sports Club Westduin

Oct 19
Tweedaagse E/D - Herfstvakantie

Dit vindt plaats op HV Victoria

Oct 21
Eendaagse F/E/D/C - Herfstvakantie

Dit vindt plaats op HC Waddinxveen

Oct 22
Tweedaagse E/D - Herfstvakantie

Dit vindt plaats op HC Zwaluwen